Програма на сдружение BG Бъди активен

Условия за участие – Конкурс за табели

 1. Конкурсът е отворен до всички студенти и професионалисти с сферата на графичния дизайн и сходни на него области.
 2. Всеки автор е нужно да представи поне 1 предложение за всяка от трите теми, но максимум до три предложения за тема.
 3. Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.
 4. Проектите трябва да са авторски, оригинални, новаторски. Всеки участник в конкурса декларира, че е единствен автор на представеното от него предложение, както и че същото не нарушава авторски права на трети лица. Участниците носят отговорност за авторството на проекта и всякакви претенции от страна на трети лица, предявени във връзка с представените от тях проекти. 
 5. Проектите не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт, услуга и да са регистрирани като марка или друг обект на интелектуалната собственост.
 6. Проектните предложения трябва да бъдат проектирани със софтуер за векторна графика, като проектите се представят в дигитален формат – jpg, png или pdf, 300 dpi. След определяне на победителите, избраните предложения се предоставят във векторен формат (работен вариант).
 7. Конкурсът е явен. Всеки участник предоставя своите данни: име, актуален телефон, email, училище/университет, месторабота, както и друга информация по преценка на участника. Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се съхранява от БГ Бъди активен и ще се използва единствено за целите на конкурса при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
 8. Всеки кандидат трябва да приложи подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието му с условията на конкурса и факта, че е единствен автор на проекта на графичните изображения на логата. В случай, че проектът е изготвен в съавторство – декларацията се попълва от всички автори. 
 9. Участникът представя декларация по образец (Приложение № 1), удостоверяваща авторството върху предложения проект и това, че не се нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или всякакви други права върху интелектуална/индустриална собственост, на което и да било лице или организация, и че никой няма никакви права на собственост, права на участие или каквито и да било претенции във връзка с представения проект и, че при класиране на първо място на конкурса изключителните права върху графичния знак ще бъдат предоставени на БГ Бъди активен
 10. Всички проекти следва да бъдат изпращани на електронен адрес [email protected]  до 31 май 2020 г. като прикачени файлове (максимум 2  MB) или чрез предоставяне на линк за  сваляне (максимум 50 MB).
 11. БГ Бъди активен има право да използва наградените проекти при провеждане на изложби и специални събития.
 12. Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие. Участниците се уведомяват на посочения от тях електронен адрес за класирането на предложените от тях проекти.
 13. Предложенията, които не отговарят на изискванията на настоящия конкурс, се отстраняват от участие в конкурса. Отстранените участници се уведомяват на посочения от тях електронен адрес.
 14. Организаторите могат да прекратят провеждането на конкурса или да не връчат всички награди, ако постъпилите проекти не отговарят на предварително обявените условия от организаторите или не отговарят на критериите на журито за класиране за награда.
 15. Правото на заявяване и регистрация на проектa за дизайн, класиран на първо място, както и правото на ползването му за търговски или рекламни цели преминава върху БГ Бъди активен с предоставяне на наградата.
No Comments

Post a Comment