Програма на сдружение BG Бъди активен

Пловдивчани – категорични в личната си отговорност към средата

Проучване показа  увеличение от почти 7% на заявилите „категорично да“ на въпрос: Смятате ли, че може да допринесете за защита на околната среда

Пловдивчани са убедени във важността на личните усилия за опазването околната среда. Едва трима на сто граждани са твърдо убедени, че техните лични усилия нямат значение за подобряване на околната среда, а делът на съмняващите се е 15,5%. Това показват резултатите от представително проучване на отношението и нагласите към живот #БезОтпадъци , проведено през 2020-та в 6 български града, като част от проект “Партньорство за красива и чиста България”. Проектът е част от дългосрочната програма _Място България на сдружение БГ Бъди активен.

Като цяло, проучването потвърждава изключително високата степен на информираност по проблемите на околната среда, която българските граждани от Пловдив, Варна, Шумен, СИлистра, Добрич и Асеновград отдават на нейната защита – над 85% информираност. Получените резултати са особено важни на фона пандемията с коронавируса, засегнала страната и света, като сравнението с данните за Пловдив от „спокойната“ 2019 година показва, че нагласите на неговите граждани тук не са се променили. Въпреки, че през 2020-та темата за здравето надделя и гражданите спряха да се интересуват почти от всичко друго, в града под тепетата, сравнението с данните от предходната година показва запазване и дори увеличаване на положителните нагласи по отношение на информираността и тревогата за опазването на околната среда, включително за опасността от различните видове отпадъци.

Значението на тези резултати изпъква при сравнението на данните за града под тепетата през двете година – налице е увеличение от почти 7% на заявилите „категорично да“ в новото изследване, като има и леко намаление на делът съмняващите се (макар и в рамките на статистическата грешка). На фона на значително променените социални и икономически условия свързани с пандемията, този резултат демонстрира успеха на усилията на програмата _Място България и други подобни кампании и инициативи на различни гражданските организации, публичните власти и фирмите колектори. Показателят, свързан с последиците от замърсяването на околната среда също отчита известно подобрение като за 2020 г. делът е 35%, с 5% повече от данните за 2019 година.

В контраст с всичко казано дотук обаче,  прави  казусът “забележка”. Според проучване, през 2019-та, гражданите под тепетата са били най-примирими към безразборното изхвърляне на отпадъците. През 2020-та анализът на данните по индикатор “връзка между гражданската активност и личната ангажираност с опазването на околната среда”  регистрира статистически значима разлика спрямо предходната година, като делът на гражданите на Пловдив, които не реагират когато станат свидетели на неправомерно изхвърляне на отпадъци отбелязва нарастване с почти 8% (!).  Това оставя отворен отговорът на въпроса: Вярват или не, гражданите че всичко зависи от тях и осмеляват ли се да посочат и критикуват виновника? 

Всички други индикатори отбелязват статистически значим положителен ръст, като в Пловдив спрямо 2019 г. е нараснал делът на семействата, чиито деца получават информация за разделното събиране на отпадъци в училище или детската градина, макар това да става не така редовно както през 2019 г., вероятно поради организацията на учебния процес в условия на извънредното положение в страната

Данните за града на тепетата показват още и малко, но статистически значимо, нарастване на дела на семействата в които се обсъжда темата за разделното събиране на отпадъци,.

Друг важен индикатор за личното поведение в проведеното проучване, засяга еко-съобразното поведение сред близки роднини и познати, като в отговорите на зададените въпроси анкетираните най-често проектират своите собствени нагласи. На въпроса „Колко често, според Вас, близки, приятели и Ваши познати хвърлят на улицата, изхвърлят през прозореца на колата или оставят сред природата: фасове от цигари, билети, опаковки, бутилки и кутии, хранителни и други битови отпадъци“, отговорите са следните:

Както се вижда от графиката, данните общо за шестте града показват, че за всяка една от тези групи отпадъци относителният дял на тези, които редовно, често или понякога замърсяват околната среда е 79,5% за цигарите, 62,4% за опаковките, 47,8% за бутилки и кутии, 43,3% за хранителните отпадъци и 44,6% за другите битови отпадъци. Като добавим групата на тези, които правят това рядко, делът на замърсяващите надхвърля 90% при цигарите, 80% при опаковките и 70% при останалите три групи отпадъци.

Според цитираното проучване за град Пловдив и сравнението му с предишно такова от програмата Аз, Ти, Пловдив! през 2019, на отговора на въпроса: „Колко често според вас роднини, приятели и познати изхвърлят на улицата, изхвърлят през прозореца на колата или сред природата: Опаковки от закуски, кроасани, шоколад “ може да бъде отчетен спад с 5,6% като през 2019 г. 11,3% от анкетираните се самодекларират, че често изхвърлят боклука си, което намалява до 5,7% през 2020 г. Докладът посочва още по-сериозно намаление от 9,7% в изхвърлянето на отпадъци свързани от вида пластмасови бутилки и консерви. През 2019 г.  13,7% от анкетираните се самодекларират, а през 2020 г. процентът вече е спаднал до 4%.

Именно засегнатите въпроси в проучването, са тези по които сдружение БГ Бъди активен продължава да работи с дългосрочната си програма. През тази година за Пловдив, сдружението планира да проведе няколко акции сред гражданите, за да привлече вниманието им към нуждата от лична отговорност в опазването на чистота, като до края на годината предстоят различни дейности в тази насока.

No Comments

Post a Comment