Програма на сдружение BG Бъди активен

Placemaking

5-те стъпки за създаване на _Място чрез Placemaking

Гарантирането, че визията на пространството винаги отразява целите и идеите на общността е най-важната част от процеса

За втора година дадохме старт на проекта _Място. През 2018-та още 10 населени места в България ще се запознаят отблизо с процеса, върху който е основан проекта, а именно Placemaking-a. Чрез него и въвличането на местната общност в целия процес, тези 10 пространства ще бъдат изцяло преобразени.

Процесът на Placemaking е едновременно философия и практически подход за преобразяване на на публични пространства. Той е съсредоточен върху наблюдаването, слушането и задаването на въпроси на хората, които живеят, работят, спортуват и общуват помежду си на определено публично пространство в техния квартал, за да се определят техните нужди и очаквания по отношение на развитието на конкретното пространство и местната общност като цяло.

Процесът на Placemaking може да се използва или за трансформиране и облагородяване на съществуващото пространство или за планиране на изграждането на ново такова. Тъй като всяка ситуация е различна, стъпките не винаги са еднакви, нито пък винаги се случват в същия ред.

Съществуват обаче 5 основни стъпки, за въвличането на повече хора от местната общност в обсъждането, планирането и изграждането на мястото. На първо място стои срещата на общността с потенциалните заинтересовани страни. От решаващо значение е да се прекара определено време на съответната локация, за да се оценят нейните предимства и специфични характеристики. Това ще помогне за създаването на ясна визия по отношение на изграждането на мястото. Следваща стъпка е  изпълнението, което започва с краткосрочни цели и предизвикателства и продължава с текущата оценка на извършеното. В крайна сметка всичко това води до дългосрочни подобрения за пространството. Разбира се, след тези стъпки успехът на едно пространство зависи от продължителното наблюдение, анализи и последващи дейности.

СРЕЩА С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Изборът на подходящите заинтересовани страни е от решаващо значение за изграждането на пространството. Този процес трябва да започне със среща с участието на представители на общността от публичния и частния сектор, за да се определи обхватът на проблемите, с които се сблъскват различните целеви групи, по отношение на използването на капацитета на даденото публично пространство.

Този разговор ще доведе до извличане на съществуващите проблеми, което изисква допълнително събиране на информация, както и изработването на работен план. Практическо правило: Заинтересованите страни трябва да имат някаква пряка връзка, както и пряк интерес към пространството. Това обикновено включва: местни жители; развит бизнес в непосредствена близост до пространството и различни граждански организации. Друго правило е, че ролята на местната общинска администрация трябва да бъде насочена в това да подкрепя и изпълнява визията на заинтересованите страни. Крайният резултат е, че хората в района, които имат интерес към постигането на успех, не само имат активен глас и роля в процеса, но също така се превръщат в силни и устойчиви партньори по проекта.

След това е важно да се отговори на няколко въпроса:

1) Имат ли интерес местните хора да се случи тази промяна?

2) Желаят ли да участват по някакъв начин, използвайки своите възможности и средства?

3) Има ли някакви налични средства, които биха могли да се използват за подобряване на пространството?

4) Има ли организации, които биха могли да предоставят дългосрочни услуги за управление на пространството?

ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА ПРОСТРАНСТВОТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

В тази стъпка фокусът остава върху пространството, като участниците отчитат как се използва то и как може да се подобри. Уъркшопът на тема Placemaking е един от най-ефективните инструменти за използване на знанията, интуицията, здравия разум и приноса на заинтересованите страни. Ядрото на този семинар е Place Game, която e разработена, за да се използва като инструмент за оценяването на пространство и която може да бъде използвана от всеки – от деца до висококвалифицирани професионалисти. Чрез забавлението участниците се опознават по-добре, като в същото време придобиват представа за функционирането на пространството. Целта на Placemaking уъркшопа е да се установят предизвикателствата, пред които е изправено пространството.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВИЗИЯ НА МЯСТОТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чрез тази стъпка ще се формулира концепция за визията на пространството, въз основа на въпросите и решенията, които са били обсъдени на проведения уъркшоп или дискусия с участието на представители от местната общност. Планът за концепция относно визията на мястото включва няколко етапа на действие:

  • Посочване на целите
  • Определяне как може да се използва пространството и как ще бъдат ангажирани потенциалните заинтересовани страни
  • Описване на „характера“ на пространството (т.е. пространство, което е оживено по всяко време на деня, в сравнение с пространство, което е тихо и спокойно)
  • Определяне на потенциалните източници на активност в пространството (т.е. кафене, градина или игрална площадка)
  • Създаване на концептуален план за разпределение на дейностите

Също толкова важен е и последващият план за управление на процесите. Управляващата организация е необходима, за да бъде мястото посещавано, активно и добре поддържано занапред във времето.

КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Най-важната стъпка в Placemaking процеса е изпълнението – прилагането на визията в действие. Съществуват краткосрочни промени, наричани „по-леки, по-бързи, по-евтини“, които могат да бъдат приложени много бързо и които не струват много пари. Тези идеи често се пораждат след провеждането на специфични уъркшопове/дискусии на тема Placemaking. Продължителността на тези проекти може да варира от няколко дни, по време на уличен фестивал, до месеци в зависимост от мащаба на трансформацията.

Краткосрочните промени могат да имат различни форми, изискващи различна степен на време, пари и усилия. Този набор от инвестиции може да се използва като цикличен начин за изграждане на трайни промени.

ТЕКУЩА ОЦЕНКА И ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ЗА ПОДОБРЕНИЯ

Не трябва да забравяме, че проектът за промяна на градски публични пространства никога няма да бъде завършен напълно. Създаването на пълноценни и привлекателни публични пространства е непрекъснат процес. Важно е да се наблюдават предишните проекти, като текущата оценка на пространството, което дава представа за начина, по който се използва в различните периоди на деня и годината.

В някои от големите и развити паркове се извършват редовни оценки на състоянието от специален екип, като част от дългосрочния им план за развитие и поддържане на тези пространства. Освен установяването на материални щети, наблюдението се фокусира върху това как се използват части от пространството с течение на времето. Чрез получената информация, пространствата могат да продължат да се пресъздават. В същото време могат да се вземат и по-дългосрочни решения относно пространството и неговото управление.

активна събота-Плевен

Поддържането на участието на заинтересованите страни може да има както положително, така и не толкова благоприятно влияние върху проекта. Гарантирането, че визията за пространството винаги отразява целите и идеите на общността, може би е най-важната част от процеса. Адаптирането на плана за управление в съответствие с променящите се обстоятелства и нужди също така гарантира, че пространството е добре поддържано и използвано с течение на времето.

Проектът “_Място” е разработен, за да изгради/надгради капацитета на партньори от НПО, публичен и частен сектор, участващи с общ проект за техния град. Проектът е замислен да насърчи споделянето на знания в сферата на междусекторното сътрудничество, облагородяване и разпространи добрите практики свързани с подобряване на градската среда.

Проектът „Място – Доброволчество с въздействие“ е ръководен и разработен от сдружение „BG Бъди активен“ и финансово подкрепен от The Coca-Cola Foundation. Предшестван е от предишно програмно издание през 2017 г.

*Placemaking e всеобхватен и практически подход за подобряване на заобикалящата ни среда. Той мотивира хората колективно да (пре)осмислят и (пре)създават публични пространства, като центърът на всяка една общност. Placemaking-ът е повече от просто изработката на по-добър дизайн на градската среда. Подходът насърчава използването на креативни намеси в пространството, обръща специално внимание на физическите, културни и социални дадености на територията  и стимулира нейното развитие на база наличните потенциали.

За още информация: WikipediaProject for Public Space (PPS) и примерни намеси.

2 Comments

Post a Comment