Програма на сдружение BG Бъди активен

thespot call

Отворена покана за подаване на проектни предложения по Проект “ _Място – Доброволчество с въздействие”

 

 • Искате да промените Вашия град?
 • Ангажирани сте в сферата на НПО, публичния или частен сектор?
 • Имате идея за подобряване на публично пространство във Вашия град?
 • Готови сте да развиете Вашето предложение в междусекторно партньорство за постигане на устойчив ефект и споделени ползи?
 • Търсите вдъхновение, възможност за взаимно обучение и обмен на опит?

Ако е така, Ви каним да се включите в проект “ _Място – Доброволчество с въздействие”

ОТВОРЕНА ПОКАНА

Поканата  е насочена към реализиране на проекти за промяна в градската среда на 10 населени места в България.  Това ще се случи посредством намеси в публични пространства, чрез Placemaking* инициатива, за реновиране и изграждане на социални младежки пространства на открито.

*Placemaking e всеобхватен и практически подход за подобряване на заобикалящата ни среда. Той мотивира хората колективно да (пре)осмислят и (пре)създават публични пространства, като центъра на всяка една общност. Placemaking-ът е повече от просто изработката на по-добър дизайн на градската среда. Подходът насърчава използването на креативни намеси в пространството, обръща специално внимание на физическите, културни и социални дадености на територията  и стимулира нейното развитие на база наличните потенциали.

За още информация: Wikipedia, Project for Public Space (PPS) и примерни намеси.

Общите критерии при избора на предложенията са:

  • Ясна и конкретна идея относно желаното въздействие на евентуалната трансформация на дадено публично пространство в съответния град;
  • Избраната локация да бъде от значение за развитието на града и силно ангажираща за местна младежка общност;
  • Готовност за отворено партньорство между три ключови участници – НПО в сферата на културата, спорта, доброволчеството, младежката работа, опазването на природата и др., публичния и частния сектор;
  • Натрупан опит и осъществени проекти с активно включване на местни младежи, младежки групи и организации на членовете от кандидатстващия екип. Предоставяне на линкове или синтезирана информация относно максимум два подобни проекта е желателно;
 • Обща стойност на гранта: 10 000 лв.
 • Краен срок за кандидатстване: 19 Февруари 2018 г.
 • Срок за реализация на избраните проекти: март – декември 2018 г.

Проектът “_Място – Доброволчество с въздействие” е ръководен и разработен от сдружение „BG Бъди активен“ и финансово подкрепен от The Coca-Cola Foundation Предшестван е от предишно програмно издание през 2017 г., а с настоящата покана стартира вторият национален Placemaking проект.

Към кого е насочен проектът?

Проектът “_Място” е разработен, за да изгради/надгради капацитета на партньори от НПО, публичен и частен сектор, участващи с общ проект за техния град. Проектът е замислен да насърчи споделянето на знания в сферата на междусекторното сътрудничество, облагородяване и разпространи добрите практики свързани с подобряване на градската среда.

По проекта могат да кандидатстват:

 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите;
 • Кооперации по Закона за кооперациите;
 • Български юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Юридически лица регистрирани  по Търговския закон;
 • Учебни заведения (училища);
 • Неформални младежки организации и общности;

Какво предлагаме?

Подкрепата, която предлагаме, е експертност под формата на семинари, обучения, консултации и директна професионална подкрепа на терен, както и финансов ресурс, за да Ви улесним в процеса на облагородяване на среда във Вашия град.

За осъществяването на избраните проектни предложения по проект “_Място” ние предлагаме общо финансиране до  10 000 лв. Това включва:

 • бюджет за изпълнение на Вашия проект до 3 000 лв, – предоставени на партньора на база одобрен планиран бюджет преди стартиране на дейностите. Бюджетът за изпълнение на дейностите включва:
 • разходи за персонал
 • разходи за експерти
 • разходи за изпълнение на дейностите – транспортни, наем зала (ако е необходимо през първите етапи), разходи за комуникационни материали (постери и т.н.), разходи за доброволци, разходи за материали за работилници за социално ангажиране относно проекта.

*Забележка: Плащанията по бюджета се правят по схема – 80% първо авансово плащане и 20% финално (балансово) плащане след отчитане на дейностите по проекта.

 • Подкрепа за материалното осъществяване на интервенцията на стойност до 7 000 лв. – разходите са за физически структури (градска мебел, фитнес уреди и т.н.), настилки, материали (например, голямо количество дървен или друг вид материал) и строителни консумативи (крепежни елементи, бои и т.н.), които ще бъдат закупени/осигурени от сдружение  „БГ Бъди активен“;
 • Подкрепа от експерти съобразно Вашите нужди;
 • Две тематични обучения;
 • Дизайн на промоционални и комуникационни материали. Комуникация на резултатите от изграждането на Вашето _Място на национално ниво.

Как работи програмата?

Изборът на участниците в програмата ще е организиран на два етапа. Първият ще е на база на отворената покана и кандидатурата чрез онлайн формуляра. Вторият и финален етап ще бъде по време на откриващата среща по проекта, която ще се състои в края на месец март. След финалния избор 10-те участници в програмата ще трябва да инициират междудисциплинарен местен екип, съставен от представители на организацията, младежи, публичния и частния сектор, целящ изпълнение на новаторски Placemaking  проект в техния град. На местно ниво екипите ще получат финансиране (в размер до 10 000 лв.) на база на подадените проектни предложения и персонална подкрепа от експерти, под формата на наставничество, модериране, менторство, при реализиране на техните проекти. В допълнение, като част от проекта са планирани две тематични обучения.

Защо го правим?

Ние вярваме, че е от изключително важно значение агентите на градска промяна да бъдат квалифицирани, широко скроени  и отдадени, стимулирани/водени от желанието за устойчива градска промяна, насочена към общото социално благополучие. Убедени сме, че тези участници могат да създават положителни промени по-ефективно като комбинират своите компетенции и обединяват различни ресурси. Освен това, взаимодействието с нови организации и хора с различен социален статус осигурява вдъхновяващи възможности за обучение, споделяне на добри практики и улеснява бъдещо междусекторно сътрудничество и развитие.

Как да кандидатствате?

Единственият начин е чрез специално създадената електронната форма за кандидатстване

Трябва да приложите още:

 • Автобиография /творческо портфолио  на кандидата /организацията;
 • Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация – юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ;
 • Декларация за участие и достоверност на информацията;
 • Декларация за авторство на проекта;
 • Писма за потвърждение на партньорства с други организации (ако има);
 • Видеоклип с продължителност до 3 минути, представящ по подходящ начин същността на Вашата кандидатура;

* Моля всички сканирани копия на документи и линкове към други файлове, да бъдат изпращани на електронната поща на проекта: [email protected]

No Comments

Post a Comment