Програма на сдружение BG Бъди активен

Terms and Conditions – Предизвикателства #БезОтпадъци

ОБЩИ УСЛОВИЯ за провеждане на играта „Седмично предизвикателство“ – БГ Бъди активен

РАЗДЕЛ 1

Организатор на играта

  1. Организатор на Фейсбук играта „Седмично предизвикателство“ е СДРУЖЕНИЕ „БГ БЪДИ АКТИВЕН” с адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Петко Д. Петков 12, ет.1, ап.2, ЕИК: 176236565, наричано тук ОРГАНИЗАТОР
  2. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на Фейсбук играта и са публикувани и достъпни на официалната уеб страница на БГ Бъди активен. Те установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук игра, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта, като всеки участник потвърждава съгласието с тях в момента на включването си в играта.
  3. ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото едностранно да допълва или променя условията на играта, като публично оповестява съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.
  4. Играта се организира на български език и се провежда на Facebook страница и в Инстаграм акаунта БГ Бъди активен – _Място България, само на територията на Република България.

 

 1. РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

  1. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 10 април до 25 май 2020г. включително.

 

 1. РАЗДЕЛ 3.

Механизъм и условия за участие в играта

  1. Играта стартира във Фейсбук страницата www.facebook.com/miastobulgaria и Инстаграм акаунт www.instagram.com/_spotbulgaria на _Място България (акаунти на БГ Бъди активен в социалните мрежи), под формата на публикации с визия и текст.
   Условията за участие в Играта са: всеки участник има право да публикува чрез коментар изображение, с придружаващ текст, тематично свързано със заданието на играта или да направи публикация с хаштаг, съобразно изискванията за участие.
   ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите или има нецензурно и/или обидно съдържание.
   Участниците дават правото на ОРГАНИЗАТОРА да споделя и публикува в своите канали на секция ресурси (уебсайт, социални мрежи) материалите, с които те участват в играта.
  2. Условията за участие в Играта са: всеки участник има право да публикува чрез коментар изображение, с придружаващ текст, тематично свързано със заданието на играта и съобразно изискванията за участие. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на тематиката на игрите или има нецензурно и/или обидно съдържание.
  3. Участниците имат право да изпращат своите материали, тематично свързани с актуалната за всяка седмица изображения с придружаващ текст на електронната поща на ОРГАНИЗАТОРА [email protected], с което дават правото на ОРГАНИЗАТОРА да ги споделя и публикува в своите канали на секция ресурси (уебсайт, социални мрежи).
  4. В играта може да участва всяко физическо лице, което има регистриран потребителски профил (акаунт) във www.facebook.com, или съответно www.instagram.com, и отговаря на изискванията за участие. Участници под 18г. могат да бъдат представлявани от своите родители.
  5. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 14-годишна възраст, с изключение на служителите на БГ Бъди Активен, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).
  6. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 14 години и, в случай че са под 18 години, имат съгласие от родител/настойник да участват в тази Игра. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
  7. Всички лица, ненавършили 18 години следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в Играта или да предоставят свои лични данни.
  8. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане, по преценка на Организатора, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
  9. С публикуване на снимка участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни на авторското права върху изображението, включително правото да го публикува в интернет и декларира, че е получил съгласието на всички изобразени лица снимката да бъде използвана за целите на играта.
  10. Механизмът за определяне на победители е на база избор от страна на ОРГАНИЗАТОРА, включващ всички участници, изпълнили условията по раздел 3. от Общите Правила. В игрите не могат да участват лица, работещи за БГ Бъди активен. Не е позволено участието на едно лице с повече от 1 изображение на Фейсбук профил.
  11. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за всякакви технически проблеми във връзка с участие в Играта (ВКЛ. функционалност на мрежата).
  12. С участието си, участниците дават своето съгласие  ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички материали, предложения, идеи, графики или друга информация, които участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тези игри и които материали стават собственост на БГ Бъди активен за срок от 5 години, и с условие, че не се публикуват в други игри
  13. Играта не е спонсорирана, одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook или Instagram. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на ОРГАНИЗАТОРА, а не на Facebook или Instagram.

 

 1. РАЗДЕЛ  4.

Определяне на печелившите и получаване на наградите

  1. Печелившите участници се избират от специалното жури по тяхно собствено усмотрение, като журито поощрява най-оригиналните и отговарящи на темата/заданието, снимки, публикувани/изпратени в съответствие с условията на играта.
  2. Имената на печелившите се обявяват в www.facebook.com/miastobulgaria 

Всяка седмица

 

  1. Печелившите участници следва да се свържат с ОРГАНИЗАТОРА чрез изпращане на лично съобщение в www.facebook.com/miastobulgaria до 26 май 2020г. с предоставяне на данни за доставка на наградата, като три имена, телефон и адрес.
  2. Доставката се осъществява на адреса, посочен от печелившия. В случай на промяна на адреса за доставка, печелившият се задължава да информира надлежно и своевременно ОРГАНИЗАТОРА. В противен случай ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за забава в доставката или недоставяне на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за забава при доставката, дължаща се на причини, за които отговаря куриерската компания. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена; непълен или неточен адрес и други подобни.
  3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с ОРГАНИЗАТОРА или ОРГАНИЗАТОРЪТ не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и ОРГАНИЗАТОРЪТ има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.
  4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.
  5. Наградата представлява предмет, ваучер за пазаруване на стоки или ваучер за достъп до онлайн платформа. В случай че ваучерът се използва за покупка на стоки на обща стойност по-ниска от стойността на ваучера, ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължение за предоставяне на паричната разлика в полза на печелившия. Ваучерът следва да се използва в срока му на валидност, отбелязан върху него.

 

 1. РАЗДЕЛ 5. 

Прекратяване на участие

  1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати лично съобщение на ОРГАНИЗАТОРА във Facebook www.facebook.com/miastobulgaria
  2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www.facebook.com/miastobulgaria/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта, а ОРГАНИЗАТОРЪТ няма право да използва публикуваните/изпратените материали.

 

 1. РАЗДЕЛ 6. 

Общи разпоредби

  1. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
  2. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
  3. Всички спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

 

 1. РАЗДЕЛ 7.

Защита на лични данни

  1. Участието в Играта е доброволно. 
  2. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.
  3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
  4. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.
  5. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.