Програма на сдружение BG Бъди активен

Информация за повишаване на капацитета за управление на проекти от структурни и кохезионни фондове

Ресурси за общини

Предоставяме ви достъп до презентацията на Gillian Kelly от екипа на SHARE KEA & Ecorys, представена по време на обучение за повишаване на капацитета на общинските служители за управление на проекти от структурните и кохезионни фондове , което се проведе през м април в Пловдив.  Презентацията дава информация за основните възможностите за финансиране от ЕС на проектите по спортна тематика със структурните им приоритети

За кого е подходящ ресурса?


Този ресурс е подходящ за вас, ако сте представител на община, за която спортът, здравето и физическата активност са приоритет, и/или имате желание да осъществите проект в посока осигуряване на инфраструктура, стимулираща гражданите за физическа активност и осигуряваща им възможност за по-здравословен и активен живот

В нея ще откриете основните възможностите за финансиране от ЕС на проектите по спортна тематика със структурните им приоритети, от които можете да се възползвате:

 1. Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): иновация и изследване, дигитализация, подкрепа за малките и средните предприятия, околна среда и нисковъглеродна икономика, устойчиво градско развитие.
 2. Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+): повишаване на уменията на работниците, подобряване на достъпа до заетост, професионално обучение и възможности за учене през целия живот, засилване на социалното включване (хора в неравностойно положение).
 3. Кохезионен фонд: инфраструктурни проекти, околна среда.

Допълнителните фондове включват:

 1. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: трансфер на знания и иновации в селското, горското стопанство и селските райони, възстановяване, опазване и подобряване на екосистемите, подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива икономика, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.
 2. Европейския фонд за морско дело и рибарство: диверсификация на икономика, нови работни места, качество на живот по европейските брегове, устойчивото развитие на аквакултурата.
 3. Next Generation EU (Следващо поколение Европейски съюз): преход към зелена икономика и общество, дигитализация на услугите, изграждане на устойчивост и по-добро здраве за гражданите на ЕС.
 4. Еразъм+: младежки дейности, обучения и повишаване на образованието, учене през целия живот.
 5. EU4Health: превенция на заболяванията.
 6. LIFE: кръгова икономика и качество на живот, смекчаване и адаптиране към изменението на климата, преход към чиста енергия.

Сдружение BG Бъди активен е готов да ви партнира като експертен партньор! През годините сдружението ни изгради достатъчно опит в:

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ: координация на големи международни проекти с партньорите от други държави, управление на партньорски мрежи, работа с различни програми за финансиране през различни стъпки на управление (координация, отчитане, бюджетиране, комуникация)
 • КРЕАТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА: участие в международните мрежи на ISCA (International Sport and Culture Association), Placemaking Europe, членство в Нов европейски Баухаус, регионални партньорства на балканско ниво, партньорски мрежи на национално ниво: 25+ общини, 700+ училища, 40+ граждански организации.
 • НОВИ ИДЕИ: експертен екип с богат опит в управление на проекти, администрация, комуникация, обучения и тренинги, работа в различни посоки, свързан с теми като публично здраве и активно гражданство.